• http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_5.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_4.jpg????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_11.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_6.jpg
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_2.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_9.jpg
 • 3DS Max - Vray and other software
 • 3DS Max - Vray - Photoshop
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Photoshop - Real Pics
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Robotic Hand: Real Movie - After Effects
Print

« همکاری با رویال »


رویال از کلیه هنرمندانی که در یکی از رشته های ذیل دارای تخصص می باشند با شرایطی خاص دعوت به همکاری می نماید. لذا از کلیه این عزیزان درخواست می شود رزومه کاری خود را به همراه نمونه کار از طریق صفحه تماس با ما برای رویال ارسال نمایند. پس از بررسی های لازم با این عزیزان تماس حاصل می شود.

1: کاربر حرفه ای Vray

2: انیماتور حرفه ای مسلط به نرم افزار 3DS Max

3: کاربر حرفه ای نرم افزار After Effect