• http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_5.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_4.jpg????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_11.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_6.jpg
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_2.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_9.jpg
 • 3DS Max - Vray and other software
 • 3DS Max - Vray - Photoshop
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Photoshop - Real Pics
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Robotic Hand: Real Movie - After Effects

Articles

Print

« Designing Visual Effects  | طراحی جلوه های ویژه بصری »

 

First of all we read the Story and Talk about it with Director and Producer and Design the Right VFX Shot for Movie to Tell The Story in the best way of Visual effect.

در مبحث جلوه های ویژه بصری ، اولین و اصولی ترین مرحله ، طراحی جلوه های بصری می باشد . در این مرحله پس از خواندن فیلم نامه توسط ما و صحبت های اولیه با کارگردان و تهیه کننده ، براساس مضامین و مفاهیم داستان و بنا به پیش برد و کمک به هدایت داستان توسط عنصر جلوه های بصری، اقدام به طراحی دقیق جلوه های بصری برای پلان های لازم می نماییم. در بسیاری از موارد جلوه های ویژه بسیاری از پلان ها معلوم و مشهود می باشند در آن موارد نیز برای رسیدن به روش های اجرایی مناسب می بایست مرحله طراحی انجام شود تا به پیشنهادات مناسب ( زمان و هزینه ) رسید. در این مرحله Storyboard  و Pre-Viz نیز تهیه می شود.